Podmínky akce

Informace o zpracovávání osobních údajů při registraci na konferenci

 1. Společnost SMIT Services s.r.o., se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 028 37 439, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224367 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje zákazníků:
 2. V případě jednotlivce:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefon
 3. V případě společnosti:
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailovou adresu;
  • Telefon,
  • Název společnosti;
  • IČ;

Pro registraci na konferenci „CRM Konference“, která se bude konat 17. března 2020 (dále jen „Konference“).

 1. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. i název společnosti, IČ, DIČ a adresa sídla, budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel webhostingu společnost WEDOS
  2. Poskytovatel analytického softwaru společnost Google
  3. Poskytovatel softwaru určeného pro mailovou komunikaci společnost Emailkampaně
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Na emailovou adresu vám mohou být společností SMIT Services s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností SMIT Services s.r.o., uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 1. Podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Souhlas s focením během konference

 1. Registrací a účastí na akci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností SMIT Services s.r.o. nebo osobami přednášejícími (resp. jejich zaměstnavateli) pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce.
 2. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.
 3. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 4. Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen(a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni, případně budete ze záznamu vystřiženi.

 

 

Souhlas s předáním osobních údajů obchodním partnerům

 

 1. Udělujete tímto společnosti SMIT Services s.r.o., se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 028 37 439, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224367, kontakt: info@vyber-sw.cz (dále jen „společnost SMIT Services s.r.o.“, „Správce“) souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) předala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo;

partnerům akce (CRM konference) následujícím subjektům: Microsoft s.r.o., Salesforce s.r.o., Ernst&Young s.r.o., Raynet s.r.o., Innovation One s.r.o., Isobar s.r.o., LLP CRM, s.r.o., Euro Softworks s.r.o., Algotech s.r.o., 

 (dále společně také jen jako „Další správci“)

 1. Výše uvedené osobní údaje budou předány Dalším správcům za účelem jejich dalšího obchodně-marketingového využití, tj. zejména kontaktování za účelem nabídky software produktu.
 1. Tyto údaje budou Dalšími správci zpracovány po dobu 2 let od udělení tohoto souhlasu.
 1. S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje uvedené u Správců.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva, která můžete uplatnit u kteréhokoli výše uvedeného Správce:
 • vzít souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
back to top